DATASKYDDSPOLICY

Hur vi behandlar personuppgifter

Senast uppdaterad 2021-01-20

Inledning

Vi på Digital Portfolio Control (DPC) lägger stor vikt vid att personuppgifter behandlas korrekt i verksamheten för att värna den personliga integriteten. I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter via vår webb och kundmöten oavsett om det är information som vi begärt av dig eller din organisation, eller om det är information som du eller dina kollegor valt att ge oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi EU:s dataskyddsförordning.

Denna policy omfattar inte den behandling som sker av personuppgifter i våra tjänster DPC Platform och DPC Monitor. Dessa beskrivs i en särskild dataskyddspolicy för användare av DPCs tjänster.

 

Personuppgiftsansvar

DPC är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs nedan.

Såhär behandlar DPC personuppgifter

När du fyller i webbformulär eller skickar förfrågningar via e-post till oss

DPC behandlar de personuppgifter som uppges i samband med att du fyller i tex en intresseanmälan via ett webbformulär på vår webbplats, eller skickar e-post till oss. Personuppgifter som samlas in är för- och efternamn, företagsnamn, adresser, telefonnummer, e-post och annan personuppgift som ges till oss frivilligt. Behandlingen sker för att kunna administrera det ärende som avses. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är att vi kan behöva fullfölja avtal, intresseavvägning eller samtycke.

När vi har personliga eller digitala möten i syfte att exempelvis samarbeta eller köpa och sälja tjänster

DPC samlar in och behandlar personuppgifter i samband med personliga och digitala möten. Personuppgifter som samlas in är för- och efternamn, företagsnamn, adresser, telefonnummer, e-post och annan personuppgift som ges till oss frivilligt. Behandlingen sker för att kunna administrera det ärende som avses. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är att vi kan behöva fullfölja avtal, intresseavvägning eller samtycke

När vi genomför marknadsundersökningar och marknadsanalyser

DPC samlar in och behandlar personuppgifter i samband med marknadsundersökningar och marknadsanalyser. Personuppgifter som samlas in är för- och efternamn, företagsnamn, adresser, telefonnummer, e-post och annan personuppgift som ges till oss frivilligt. Behandlingen sker för att kunna administrera det ärende som avses. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning eller samtycke

Vem får ta del av informationen?

De medarbetare på DPC som kommer ta del av uppgifterna behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

DPC använder i vissa fall personuppgiftsbiträden. Dessa får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som DPC har lämnat för behandlingen. Personuppgiftsbiträdet och de som agerar under biträdets ledning får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med DPC omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

DPC lagrar huvudsakligen informationen inom EU/EES, men kan komma att för viss information nyttja allmänt accepterade molnlagringstjänster baserade utanför EU/EES,

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Exempel på vad som avgör tidsperioden:

 • Om intresseavvägning eller samtycke föreligger, tex i syfte att kunna erbjuda tjänster i framtiden
 • Viss information utgör del av avtal, eller lyder under lagstadgade krav som innebär att vi måste behålla informationen under viss tid.
 • I samband med nyanställningar: Ansökningshandlingar för de som inte får tjänsten gallras senast 2 år efter tillsättningsbeslut.

Du har rätt till information, rättelse och radering

De personer vars personuppgifter behandlas har, enligt dataskyddsförordningen, rätt att få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Kontakta oss om du vill utnyttja någon av nedanstående rättigheter.

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta om DPC behandlar dina personuppgifter och i så fall få en kopia av dessa.
 • Rätt till rättelse. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar från att omedelbart radera delar av ditt data.
 • Rätt till begränsning av behandling. Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, tex överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Cookies

På webbplatsen använder vi oss av cookies av flera skäl, men alla med syftet att ge dig som besökare en bra upplevelse och ett effektivt stöd i användningen av webbplatsen.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information.

Cookies är små datafiler som kan innehålla unika identifierare som skickas till din dator, mobiltelefon eller surfplatta. De används för att lagra eller hämta information om användaren och dennes enhet. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när enheten som används för att nyttja webbplatsen stängs ner, medan en lagringscookie sparas.

De används t.ex. för att:

 • hålla reda på vilka sidor som besökts på webbplatsen
 • mäta hur mycket webbplatsen används
 • möjliggöra för oss att förbättra och underhålla webbplatsen

Ändring av policyn

Policyn kan komma att ändras eller kompletteras i framtiden. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna dataskyddspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Dataskyddspolicy kan du kontakta oss via info@digitalportfoliocontrol.se